Korshags - Godare mat från havet

INTEGRITETSPOLICY

Behandlingen av personuppgifter:
Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om Korshag Food ABs behandling av dina personuppgifter och att behandlingen sker i enlighet med de krav som uppställs i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (även kallad GDPR men hädanefter ”dataskyddsförordningen”).

Personuppgiftsansvar:
Korshags Food AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Har ni frågor angående Korshags Food vänligen kontakta oss för mer information. Kontaktinformation hittar ni på vår kontaktsida.

När sker behandling av personuppgifter?
Korshags Food AB behandlar dina personuppgifter när du:

  • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • gör beställningar och/eller
  • söker kontakt med oss i övrigt

Registrerade uppgifter:
I samtliga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. Korshags Food ABs strävan är att inte registrera personnummer och känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, till exempel ditt personnummer i en arbetsansökan eller uppgifter om att du är allergiker vid en beställning till vår butik, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter:
När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, gör beställningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter:
Vid beställningar och förfrågningar kan den information som antecknas i klientregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Korshags Food AB, i den utsträckning det krävs för att administrera den tjänst vi ska tillhandahålla. Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss.

I samtliga ovan nämnda situationer är Korshags Food AB personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Korshags Food AB använder sig av är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdet måste lämna garantier att denne ska vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att efterleva de krav som ställs enligt dataskyddsförordningen avseende dina rättigheter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess att du meddelar att uppgifterna ska tas bort.

Dina rättigheter
Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som Korshags Food AB behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till Korshags Food AB (kontaktinformation hittar ni på vår kontaktsida). Vi kommer att besvara din begäran inom 30 dagar, räknat från det att vi kunnat verifiera din identitet. För att skydda dig och dina personuppgifter kommer Korshags Food AB inte att lämna ut uppgifterna till någon där identiteten inte har kunnat verifieras. Om vi, oavsett anledning, inte kan uppfylla din begäran så kommer vi att lämna en motivering och förklara varför det inte gick. Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, kan du vända dig till oss och skriftligen begära ändring.

Besökaridentifiering
På vår webbplats används "cookies". "Cookies" är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av "cookies". Den ena är "sessions-cookies" som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är "varaktiga cookies" som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats. 

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies ska lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du ska ta emot den eller inte.

Google Analytics & webmastertools
Lagringstiden gäller data på användar- och händelsenivå som är kopplad till cookies, användaridentifierare (t.ex. användar-id) och annonsidentifierare (t.ex. DoubleClick-cookies, Android-annonserings-id och Apples identifierare för annonsörer). Analytics & Webmastertools på Korshags Food sparar data i 26 månader innan den raderas automatiskt.

Länkar
På Korshags Food förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser.

Säkerhet
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Vi har vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.